Dụng nhân như dụng mộc

Thứ Sáu, 18/08/2017, 19:18:26
 Font Size:     |        Print
 

Đó là phương châm lãnh đạo, sử dụng cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, hằng tâm đắc. Cuộc trò chuyện ông dành cho Nhân Dân cuối tuần ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, giúp chúng ta hiểu sâu hơn những khó khăn, thách thức trong công tác cán bộ hiện nay.

- Với kinh nghiệm hơn 50 năm công tác trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trải qua 10 kỳ Đại hội Đảng, xin ông cho biết những nhận định của mình về công tác tổ chức, cán bộ thời gian qua?

- Trước hết, chúng ta cần phải nhìn rộng hơn, đó không chỉ là công tác cán bộ, mà còn là vấn đề sử dụng nhân tài. Cho đến mới đây, quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ mới được Bộ Chính trị chính thức ban hành. Vậy là trước đây ta chưa có căn cứ chặt chẽ, đầy đủ để đánh giá. Việc này Trung ương Đảng đang làm, sẽ dần hoàn thiện quy trình bổ nhiệm cũng như cơ chế giám sát cán bộ; và tôi rất trông đợi vào Hội nghị Trung ương lần thứ sáu tới đây.

- Cụ thể hơn, theo ông, trong quy trình bổ nhiệm và cơ chế giám sát, đánh giá cán bộ hiện nay còn những vướng mắc gì?

- Còn rất nhiều hạn chế. Cần phải xem xét lại từ khâu đánh giá cán bộ. Ta thử xem cán bộ đang lo nhất điều gì? Đó chính là nỗi lo thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thật công tâm. Đánh giá đi đôi với bổ nhiệm, sử dụng; còn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cũng chỉ là một biện pháp; quan trọng là phải có căn cứ. Tôi nhớ, sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn thường nói đại ý, để đánh giá cán bộ phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Sẽ rất khó xác lập về đạo đức ai hơn ai, nhưng căn cứ vào hiệu quả trong xử lý, trách nhiệm với công việc sẽ rõ ràng phân biệt. Do chúng ta chưa làm tốt cơ chế đánh giá, bổ nhiệm cán bộ nên công tác này thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn.

- Làm cán bộ đã khó, làm cán bộ lĩnh vực tổ chức - cán bộ hẳn khó khăn, thách thức càng gấp bội, thưa ông?

- Đúng là khó khăn bội phần. Để đánh giá cán bộ đúng và trúng, trước tiên phải giải quyết vấn đề tổ chức, phải chỉ ra được ai là người chịu trách nhiệm. Chỉ ra được rồi thì kiên quyết xử lý. Thưởng, phạt phải công bằng, nghiêm minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ trọng trách cần học Bác Hồ về cách nhìn người, cách đánh giá và tầm nhìn xa về công tác cán bộ, “dụng nhân như dụng mộc” - đó là chiến lược trọng dụng nhân tài.

- Thưa ông, vậy đâu là giải pháp để “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra?

- Như tôi đã đề cập, quan trọng nhất là sớm hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, các cơ chế giám sát, quy trình bổ nhiệm cần chặt chẽ, cụ thể hơn. Nhìn chung về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ hôm nay sẽ ngày càng cao; song quan trọng là đạo đức phải trong sáng, trung thực, chí công vô tư… Nhìn vào hành động để thấy người cán bộ có thật sự làm việc vì dân vì nước hay không. Quan trọng là phải tìm được người đứng đầu xứng đáng. Tôi nhớ mãi lời Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Nếu ra đường mà nhìn thấy người ăn xin, là người đảng viên sẽ phải thấy đau xót. Đấy chính là đạo đức của người cộng sản”.

Theo tôi, vấn đề tổ chức cần phải giải quyết cơ bản, tránh chồng chéo, và phải có người chịu trách nhiệm. Thứ đến, công tác cán bộ phải được làm nghiêm ngặt, có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh.

- Trân trọng cảm ơn ông!

HUY THẮNG - HỒNG THIỆN (Thực hiện)

Chia sẻ