Khuyến khích công bố thông tin trên HNX bằng tiếng Anh

Thứ Năm, 20/10/2016, 12:22:44

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội vừa ban hành Quy chế công bố thông tin mới nhằm hướng dẫn các đối tượng tham gia thị trường thực hiện công bố thông tin được thuận lợi, minh bạch hơn. Trong đó khuyến khích các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán công bố thông tin bằng tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu về thông tin của nhà đầu tư nước ngoài.

Khuyến khích công bố thông tin trên HNX bằng tiếng Anh

Ngày 29-9-2016, Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã ký Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở GDCK Hà Nội, hướng dẫn các đối tượng tham gia thị trường thực hiện công bố thông tin đáp ứng theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6-10-2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 155) một cách thuận lợi hơn, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Quy chế được xây dựng dựa trên nguyên tắc hướng dẫn các quy định về công bố thông tin của Thông tư 155/2015/TT-BTC và các văn bản pháp quy khác đối với các đối tượng công bố thông tin trên SGDCKHN, cập nhật các văn bản hướng dẫn của UBCKNN sau khi Thông tư ban hành. Bên cạnh đó, Quy chế cũng bổ sung các hướng dẫn cụ thể đối với những phát sinh trong thực tiễn quản lý hoạt động công bố thông tin tại SGDCKHN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng công bố thông tin trong vận dụng thực thi.

Đối tượng điều chỉnh của Quy chế là việc công bố thông tin (CBTT) của các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán niêm yết, thị trường UPCoM và thị trường chứng khoán phái sinh tại SGDCK Hà Nội, không áp dụng đối với thị trường TPCP.

Nội dung đáng chú ý trong quy chế CBTT mới là quy định về việc khuyến khích các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán công bố thông tin bằng tiếng Anh nhằm tăng cường minh bạch thông tin, đáp ứng yêu cầu về thông tin của nhà đầu tư nước ngoài, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán. Căn cứ theo điều kiện thực tế, doanh nghiệp có thể lựa chọn lộ trình thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh đối với một hoặc một số loại báo cáo hoặc thông tin công bố, theo một lộ trình lựa chọn và thông báo với SGDCK trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện. HNX đã xây dựng những mẫu biểu công bố thông tin song ngữ giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng và nhanh chóng hơn trong việc thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Quy chế quy định về cách thức gửi thông tin công bố của tổ chức, cá nhân thực hiện công bố thông tin, quy định cách gửi thông tin công bố của tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền công bố thông tin từ nhà đầu tư cá nhân. Những tổ chức đã đăng ký sử dụng Hệ thống CIMS được phép gửi thông tin công bố của đơn vị mình và thông tin công bố nhận ủy quyền từ các đối tượng công bố thông tin là cá nhân (cổ đông lớn, cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, người nội bộ và người có liên quan) thông qua hệ thống CIMS.

Đối với hoạt động bán giải chấp tại công ty chứng khoán thành viên, sau khi thực hiện bán giải chấp, công ty chứng khoán thực hiện thông báo cho khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ biết để khách hàng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật. Trường hợp công ty chứng khoán thành viên hủy lệnh bán giải chấp chứng khoán đã công bố trước đó, công ty chứng khoán thành viên thực hiện công bố thông tin về việc hủy lệnh bán giải chấp đó.

Trường hợp tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của cổ đông lớn thay đổi do tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện mua/bán cổ phiếu quỹ hoặc phát hành thêm cổ phiếu trong khi nhà đầu tư không thực hiện giao dịch mua/bán cổ phiếu hoặc không thực hiện quyền mua cổ phiếu thì không phải công bố thông tin theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 26 Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện công bố thông tin theo quy định tại khoản 12 Điều 10 Thông tư 123/2015/TT-BTC, Thông tư 155/2015/TT-BTC và pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đối với nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan, nghĩa vụ công bố thông tin của nhóm này căn cứ trên tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm mà không căn cứ trên tỷ lệ sở hữu của từng thành viên trong nhóm.

Quy chế cũng bổ sung các quy định cụ thể về công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai được thực hiện theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Thông tư 162/2015/TT-BTC.

XUÂN VIỆT