Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng về công tác cán bộ và các mặt công tác khác

Thứ Năm, 27/12/2018, 01:57:32

Qua hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng về công tác cán bộ và các mặt công tác khác.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng về công tác cán bộ và các mặt công tác khác

Trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài. Nhiệm kỳ này, Trung ương làm công tác quy hoạch cán bộ một cách căn cơ, bài bản và chặt chẽ hơn