Khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đất nước

Thứ Bảy, 12/05/2018, 18:55:13

Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ, Trung ương đã thẳng thắn thảo luận các đề án, báo cáo về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Những nội dung bàn thảo tại Hội nghị rất quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, qua hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ là một trong những nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và chậm so với một số nước trong khu vực, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về tình hình công tác cán bộ, về nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, bất cập và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Trung ương xác định tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hai trọng tâm, năm đột phá để thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng và sâu sắc Đề án và Tờ trình của Bộ Chính trị, Hội nghị đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đất nước phát triển.

Về cải cách chính sách tiền lương, Trung ương thống nhất đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra từ những lần cải cách tiền lương trước đây; phân tích dự báo tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới. Từ đó, đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và chính sách, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương với nhiều nội dung mới, có tính cải cách, đột phá, khả thi cao. Hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nhân lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ổn định, thống nhất, liên tục, thông suốt, tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Trung ương thống nhất cho rằng, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Từ tổng kết thực tiễn và sự phân tích, dự báo một cách khoa học với tầm nhìn xa tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và thu nhập của người dân trong trung và dài hạn, Trung ương thảo luận và thống nhất về chủ trương, chính sách, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội trong thời gian tới. Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội thật sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch.

Hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017. Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung ương đã thảo luận về Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và bàn về công tác cán bộ, bầu bổ sung hai đồng chí Bí thư Trung ương Đảng với số phiếu tập trung cao.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Cùng với những kết quả, thành tích đạt được rất đỗi tự hào và xứng đáng được trân trọng trong nửa nhiệm kỳ khóa XII, kết quả của Hội nghị đã góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Để thực hiện có kết quả Nghị quyết, tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm cho Nghị quyết lần này thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được”.

NHÂN DÂN