Xã luận

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền vì dân phục vụ

Thứ Sáu, 01/09/2017, 21:30:34
 Font Size:     |        Print

Hôm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đúng ngày này năm xưa, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là sự kiện trọng đại, là mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, khi lần đầu tiên, một nhà nước kiểu mới ra đời do Đảng Cộng sản mới 15 tuổi đã lãnh đạo giành chính quyền về tay nhân dân. Với thông điệp mạnh mẽ về quyền dân tộc, quyền con người, Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam mới đã tuyên bố trước thế giới khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó. Nhà nước cộng hòa non trẻ, được Hiến định trong Hiến pháp 1946, vẫn luôn theo sát hành trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

72 năm đã trôi qua với biết bao thành tựu, kỳ tích vẻ vang và cả những sai lầm, va vấp, chúng ta đã đúc rút được những điều cần tiếp tục suy ngẫm và đổi mới. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng được soi đường bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã tổ chức, động viên nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các cuộc kháng chiến cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã tỏa sáng chân lý “Không có gì quý hơn Độc lập tự do” như một giá trị văn hóa về lẽ sống, lẽ tồn tại của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, song không chịu cúi đầu trước cường quyền. Những bước đi quả quyết chắc chắn và cả những khúc quanh sai lầm, nóng vội để lại những kinh nghiệm vô giá trong xây dựng, bảo vệ đất nước, và không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ Hiến pháp năm 1946 tới Hiến pháp năm 2013 mở đường cho Quốc hội xây dựng và điều chỉnh hàng loạt bộ luật thiết yếu của đất nước, chính là hành trình tất yếu, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trước nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Chúng ta tin tưởng, kỳ vọng vào tương lai khi những quyết sách hợp lòng dân được hình thành từ sự tôn trọng, lắng nghe và kiểm nghiệm của thực tiễn khách quan.

72 năm trước, cuộc cách mạng vĩ đại long trời lở đất buộc “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” đã xóa bỏ nhà nước thực dân phong kiến cai trị, đưa nhân dân từ địa vị nô lệ lên địa vị người làm chủ. 72 năm sau, lịch sử đòi hỏi những thành quả to lớn của Cách mạng, Kháng chiến và Đổi mới phải được tiếp tục phát huy, bồi đắp, để hoàn thiện mô hình phát triển. Nhân dân và đất nước, uy tín của Đảng và lương tâm mỗi đảng viên đòi hỏi, để khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, Đảng phải tự đổi mới mình thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Chỉ có nói đi đôi với làm mới tạo ra niềm tin. Hơn lúc nào hết, cuộc chiến chống “giặc nội xâm” “đã thành phong trào, thành xu thế của cả xã hội” khiến không ai có thể đứng ngoài cuộc, “cá nhân nào có không muốn làm cũng không thể được” - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ. Quyết tâm ấy của người đứng đầu Đảng ta đại diện cho ý chí của Đảng, của Dân truyền đi thông điệp mạnh mẽ về công tác cán bộ, về sức mạnh kỷ luật, kiểm tra, về cơ chế loại bỏ những tham nhũng tinh vi về chính sách và tư liệu sản xuất, lợi ích nhóm và tham vọng quyền lực. Tổ chức Đảng mạnh cần những đảng viên có phẩm chất, trung kiên, đoàn kết và có kỷ luật từ Trung ương tới địa phương. Chính phủ liêm chính, kiến tạo đòi hỏi phải đẩy mạnh tinh giản bộ máy, thực thi pháp luật nghiêm minh, xây dựng nền hành chính công liêm chính, minh bạch vì dân.

Bao hy sinh, xương máu của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cống hiến của lớp lớp thế hệ người Việt Nam vì độc lập tự do, hòa bình thống nhất, cho chúng ta sức mạnh tinh thần vượt mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khách 2-9 soi chiếu, cổ vũ chúng ta tự tin bước tiếp trên con đường đã chọn!

NHÂN DÂN

Chia sẻ