Phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Thứ Năm, 12/07/2018, 01:51:11

Chiều 11-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2018 - 2021).

Các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự.

Chương trình phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan tập trung vào các vấn đề: Tổ chức nghiên cứu khoa học làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn QS, QP, bảo vệ Tổ quốc để đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, đường lối, chiến lược có liên quan đến công tác QS, QP và một số lĩnh vực công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, định hướng nội dung các bài viết phản bác các quan điểm sai, trái, thù địch chống lại Đảng, Nhà nước, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Nghiên cứu, khảo sát thực tế trong và ngoài nước phục vụ công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận…