Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng "Búa liềm vàng"

Phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer ở Trà Vinh

Thứ Năm, 29/06/2017, 19:54:02

Trà Vinh là một trong những tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, với tỷ lệ hơn 31% số dân. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp nơi đây đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, chương trình hành động nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực cho mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Hiện thực hóa chủ trương, chính sách

Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú có đông đồng bào Khmer sinh sống. Gần đây, kinh tế hộ ở xã phát triển, hàng chục hộ đồng bào Khmer thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Như: gia đình chị Thạch Ngọc Truyền ở ấp Bến Trị, sử dụng 24 triệu đồng vốn để mở rộng diện tích trồng khổ qua và đậu bắp; gia đình bà Kim Thị Tha cùng ấp cũng sử dụng 10 triệu đồng vốn vay theo diện hộ nghèo để nuôi bò sinh sản đạt hiệu quả. Nhiều năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh đã cho 127.683 lượt hộ nghèo, trong đó chiếm tỷ lệ cao là đồng bào Khmer được vay vốn phát triển kinh tế hộ. Ðây là "kênh" vay vốn quan trọng, góp phần đáng kể giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh. Thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân gần 2.500 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào DTTS nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Trước đây, một điều tra, khảo sát địa bàn đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh cho thấy, kinh tế - xã hội phát triển chậm so với tốc độ chung của tỉnh. Hạ tầng cơ sở còn nhiều yếu kém..., nhất là tình trạng không có đất ở, nhà ở, điện, nước sinh hoạt trong một bộ phận dân cư. Trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, tỷ lệ lao động có tay nghề còn thấp. Tỷ lệ số hộ nghèo, cận nghèo cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tiềm ẩn nhân tố phức tạp.

Từ thực tế đó, Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Nghị quyết 03 (năm 2011) và nhiều chủ trương, chính sách (trong thời gian gần đây) nhằm huy động các giải pháp và nguồn lực xã hội cho mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer.

Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Trà Vinh đề ra mục tiêu hằng năm giảm ít nhất 5% số hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Theo đó, tỉnh đã tập trung khảo sát toàn diện vùng đồng bào DTTS, đồng thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kinh tế - xã hội nhằm đầu tư hiệu quả hơn. Gần đây, tỉnh cân đối ngân sách đối ứng hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, ưu tiên những công trình, dự án có tác động đến phát triển sản xuất, sinh hoạt, đời sống vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Ngành chức năng và địa phương đặc thù đã chỉ đạo triển khai, thực hiện chặt chẽ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Ðồng thời, tỉnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; đẩy mạnh xúc tiến, mời gọi đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng có đông đồng bào DTTS để giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề, khuyến khích xuất khẩu lao động. Trà Vinh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 50 đến 55%, hằng năm tạo việc làm mới cho khoảng 30% lao động người Khmer.

Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác cán bộ người DTTS giai đoạn 2016-2020. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người DTTS, với mục tiêu chiếm 20% tổng số CBCCVC toàn tỉnh. Cấp ủy các cấp vùng đông đồng bào dân tộc Khmer đẩy mạnh phát triển đảng viên là người Khmer. Tích cực thực hiện các giải pháp bảo đảm cho mục tiêu đảng viên là người DTTS chiếm hơn 18% tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Ðồng chí Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết: Giai đoạn này tỉnh coi trọng xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ Khmer đạt chuẩn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tỉnh đã vận dụng quy định về chế độ, chính sách riêng trong tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển đối với CBCCVC dân tộc Khmer. Theo khảo sát mới đây, đội ngũ CBCCVC dân tộc thiểu số ở tỉnh được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp. Hiện tỷ lệ CBCCVC là người DTTS chiếm 17,5% tổng số CBCCVC toàn tỉnh.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực của trung ương, địa phương và toàn xã hội sớm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về đất ở, nhà ở, điện, nước sinh hoạt... vùng đồng bào DTTS.

Nguồn lực mới, diện mạo mới

Ðồng chí Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết: Ðồng bào DTTS nói chung, Khmer nói riêng ở tỉnh Trà Vinh đã được thụ hưởng nhiều chính sách của Ðảng và Nhà nước: Cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng hoàn thiện; hàng nghìn hộ đồng bào DTTS nghèo được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, vốn sản xuất… Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đến nay, tỉnh Trà Vinh đã đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng để xây dựng 199 công trình cơ sở hạ tầng và 14.980 căn nhà cho các hộ đồng bào Khmer; hỗ trợ đất ở và đất sản xuất cho gần 2.400 hộ; chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề và tạo việc làm cho hàng nghìn hộ…

Yên tâm về nơi ăn, chốn ở, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi hàng nghìn héc-ta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, đậu phộng, bắp lai, trồng cỏ và chăn nuôi đại gia súc…, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, cao gấp hai đến ba lần so với trước đây. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm nhanh từng năm, từ 23,63% năm 2011 xuống còn 7,61% hiện nay; riêng vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer giảm bình quân 4%/năm. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của Trà Vinh giảm 2%, vùng đồng bào dân tộc Khmer giảm 3%; thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 33,4 triệu đồng/người.

Lĩnh vực văn hóa xã hội vùng đồng bào DTTS được quan tâm khá đồng bộ, toàn diện. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh, xã hội được ưu tiên thực hiện; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer được giữ gìn và phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Ðoàn kết dân tộc, tôn giáo, đoàn kết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân được tăng cường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều vùng đồng bào DTTS trong tỉnh hiện nay còn những bất cập cần tiếp tục quan tâm, giải quyết. Nổi bật như chất lượng nguồn nhân lực thấp, số người chưa có việc làm cao. Cơ sở hạ tầng nhìn chung thiếu đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao… Tình hình nêu trên đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Ðảng, Nhà nước trên địa bàn. Trong đó có nội dung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong từng chương trình, đề án, địa bàn cụ thể.

Công tác tuyên truyền vận động vùng đồng bào Khmer cần bảo đảm mục tiêu sớm thay đổi cách nghĩ, cách làm, lao động sản xuất của người dân trong phát triển kinh tế, xã hội… Tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp cận các chính sách, các dịch vụ xã hội trợ giúp; các chương trình, dự án, quỹ đầu tư và chính sách hỗ trợ người nghèo, nhất là đối với vùng đồng bào DTTS, bảo đảm đầu tư có hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh tình trạng bình quân, dàn trải, để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

LÊ MẬU LÂM, ĐẶNG VĂN BƯỜNG