Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam: Bối cảnh mới và kiến nghị, giải pháp

Thứ Tư, 15/03/2017, 01:56:49
 Font Size:     |        Print

Ngày 14-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông tin đối ngoại với chủ đề “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam: Bối cảnh mới và kiến nghị, giải pháp”.

Hơn 30 tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung trao đổi và thảo luận các vấn đề: cơ sở lý luận và thực tiễn, những bằng chứng, luận cứ lịch sử và cơ sở pháp lý thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với biển, đảo; những cơ hội, thách thức của bối cảnh mới và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Hội nghị kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, đáng chú ý là, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong xử lý tranh chấp ở Biển Đông; tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị và xây dựng thế trận an ninh nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và vai trò các cơ chế quốc tế đa phương trong giải quyết các vấn đề về Biển Đông...

PV

Chia sẻ