Tạp chí cộng sản số 906, tháng 4-2018

Thứ Bảy, 14/04/2018, 20:11:27

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

TRẦN THANH MẪN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TRỌNG PHÚC Chuẩn mực đạo đức trong Đảng - lịch sử và những yêu cầu đặt ra hiện nay

NGUYỄN CHÍ MỲ Nhận diện suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên - những yếu tố tác động và giải pháp phòng ngừa

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

ĐOÀN MINH HUẤN Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết

NGUYỄN VĂN GIANG Mối quan hệ giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ

NGUYỄN THẾ TRUNG Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược trong tình hình mới

HOÀNG CHÍ BẢO Phương thức đánh giá, đo lường kiến thức và năng lực của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược

NGÔ HUY ĐỨC Nâng cao năng lực tư duy của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược

LÊ THỊ THANH HÀ Từ quan điểm của V.I.Lê-nin về chủ nghĩa cơ hội đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay

NGUYỄN ĐÌNH BẮC Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

TRẦN QUỐC TRUNG Thành phố Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ có “tâm”, có “tầm”, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập quốc tế

PHẠM ĐẠI DƯƠNG Ứng dụng và phát triển công nghệ cao góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay

TRẦN QUỐC DŨNG Tiếp tục hoàn thiện chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân trong thời kỳ mới

NGUYỄN LÂM THÀNH Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng miền núi phía bắc

BÙI QUANG THANH Bảo tồn không gian văn hóa làng và môi trường thực hành của dân ca quan họ Bắc Ninh

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

THIỆN VĂN Nhập nhằng… trách nhiệm

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

NGUYỄN VINH QUANG Cải cách bộ máy chính phủ của Trung Quốc: Những bài học tham khảo đối với Việt Nam

LÊ THẾ MẪU Nhìn lại 18 năm cầm quyền của Tổng thống Nga V.Pu-tin

HOÀNG TRƯỜNG GIANG Kinh nghiệm quốc tế về mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước